ค่าชดเชย

When can I pretend to a compensation fee? ฉันสามารถเรียกเก็บค่าชดเชยได้เมื่อใด?

เมื่อรายงานถูกเลื่อนหรือยกเลิกน้อยกว่าเวลา 12.00 น. จากเวลานัดพบ คุณสามารถขอค่าธรรมเนียมการยกเลิกได้ ข้อควรสนใจ คุณมีเวลาจนถึงเที่ยงคืนเพื่อขอค่าธรรมเนียมที่เป็นปัญหา หลังเที่ยงคืน ปุ่มจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป

The compensation fee applied ค่าธรรมเนียมชดเชยที่จะได้

  • It does not surpass 33% of the full price of the mission
  • It is increased to a maximum of € 50 (or US$50, it depends on the network) per expense
  • It can only be applied a maximum of two compensations per mission 
  • ไม่เกิน 33% ของราคาเต็มของภารกิจ
  • เพิ่มสูงสุด 50ยูโร (หรือ 50เหรียญขึ้นแยู่กับเครือข่าย) ต่อค่าใช้จ่าย
  • สามารถชดเชยได้สูงสุดสองครั้งต่อภารกิจ

 

Thus, a refusal on the part of the advertiser if the photographer is already on-site is, for example, a valid case which makes it possible to obtain a cancellation fee. 

ดังนั้นการปฏิเสธในส่วนของผู้ลงโฆษณา หากช่างภาพอยู่ในสถานที่อยู่แล้ว ตัวอย่างเช่นกรณีที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถขอรับค่าธรรมเนียมการยกเลิกได้

 

How to request a compensation fee on the new platform? การขอค่าธรรมเนียมชดเชยบนแพลตฟอร์มใหม่ ทำอย่างไร?

 

1.ให้คุณไปที่หน้าภารกิจนั้น คลิกปุ่ม “ขอความช่วยเหลือ” และเลือก  "เจ้าของสถานที่ปฏิเสธงานที่มอบหมาย”(on site contact refused the assignment) หรือ “การมอบหมายจะต้องมีการกำหนดเวลาใหม่เนื่องจากเจ้าของสถานที่” (assignment needs to be reschedule due to on site contact)

 

mceclip0.png   mceclip1.png

 

2.ถ้าคุณคลิกไปที่ "เจ้าของสถานที่ปฏิเสธงานที่มอบหมาย(on site contact refused the assignment)
ให้คุณเลือกเหตุผลของการปฏิเสธ จากนั้นด้วยเหตุผลทั้ง 7ประการ คุณจะเห็นข้อความนี้ หากยกเลิก หรือเลื่อนออกไปในเวลาน้อยกว่า12ชั่วโมง คุณจะเห็นกล่องข้อความนี้“ฉันต้องการเรียกร้องค่าธรรมเนียมการยกเลิก”

 

mceclip2.pngmceclip3.png

 

 

3.ถ้าคุณคลิกไปที่“assignment needs to be rescheduled due to on site contact" (การมอบหมายจะต้องมีการกำหนดเวลาใหม่เนื่องจากเจ้าของสถานที่)” คุณสามารถใส่วันที่ใหม่ที่คุณกำหนดไว้หรือระบุวันที่คุณไม่มีในขณะนี้ก็ได้ ถ้าการยกเลิก หรือการเลื่อนออกไป อย่างน้อย 12ชั่วโมง คุณจะเห็นกล่อง "I want to claim a cancellation fee (ฉันต้องการเรียกร้องค่าธรรมเนียมการยกเลิก)”  คุณสามารถทำเครื่องหมาย และยืนยันด้วยความคิดเห็นเพิ่มเติม


mceclip4.png     mceclip5.pngบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
22 จาก 61 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น

บทความในส่วนนี้