ข้อความอัจฉริยะใหม่ (Smart Messages) : สิ่งที่คุณต้องรู้!

We have launched a new version of the Smart Messages in order to simplify the different processes, here is an article presenting you all the Smart Messages. Please note that you can't use two Smart Messages at the same time. เราได้เปิดตัว Smart Messages เวอร์ชันใหม่เพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการต่างๆ นี่คือบทความที่นำเสนอ Smart Messages ทั้งหมดแก่คุณ โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถใช้ Smart Messages สองข้อความพร้อมกันได้

 

Which actions can I make when I have just taken a photoshoot? If I click on "help" ฉันจะทำอะไรได้บ้างกับงานถ่ายภาพนั้น ถ้าฉันคลิกที่ "ช่วย (help)"


1- "Unassign me" You can Unassign yourself from the photoshoot. "ยกเลิกการมอบหมาย ฉัน (Unassign me)" คุณสามารถยกเลิกการมอบหมายตัวเองจากการถ่ายภาพ
2- "Issue with guidelines" If you have an issue with the understanding of the guidelines, you can report it here. It will send a notification to OCUS that will come back to you soon.  "ปัญหาเกี่ยวกับไกด์ไลน์ (Issue with guidelines)" หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจในไกด์ไลน์ คุณสามารถรายงานได้ที่นี่ มันจะส่งการแจ้งเตือนไปยังทีมงาน OCUS และจะมีการติดต่อกลับมาหาคุณในไม่ช้า 

 

Which actions can I make after agreeing to the guidelines? If I click on "help"ฉันจะทำอะไรได้บ้างหลังจากกดยอมรับไกด์ไลน์แล้ว ถ้าฉันคลิกที่ "ช่วย (help)"


1- "Unassign me" You can Unassign yourself from the photoshoot. "ยกเลิกการมอบหมายฉัน (Unassign me)" คุณสามารถยกเลิกการมอบหมายงานตัวเอง ออกจากการถ่ายภาพ
2- "the onsite contact is not available" You have attempted at least 5 times to contact the on site contact and you did not get any answer. It will notify the client that will unlock the situation. "ผู้ติดต่อที่ไซต์งานไม่มีการตอบ (Unreachable)" คุณได้พยายามติดต่อผู้ติดต่อในไซด์งานอย่างน้อย 5 ครั้งและคุณไม่ได้รับคำตอบใด ๆ ระบบจะแจ้งลูกค้าและจะปลดล็อคสถานการณ์
3- "Incorrect on site contact details" The on site contact informations are incorrect. You can choose between incorrect phone number, address or email. It will notify the client that will unlock the situation."ข้อมูลการติดต่อหน้าไซด์งานไม่ถูกต้อง  (Incorrect on site contact details)" หากข้อมูลการติดต่อหน้าไซด์งานไม่ถูกต้อง คุณสามารถเลือกข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ระหว่างหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หรืออีเมล  ระบบจะแจ้งลูกค้าและจะปลดล็อคสถานการณ์
4- "The on site contact refused the assignement" You can choose between all the option the appropriate one. The assignement will remain blocked into a refusal. "ผู้ติดต่อในสถานที่ปฏิเสธงาน (The on site contact refused the assignement)" คุณสามารถเลือกระหว่างตัวเลือกทั้งหมดที่เหมาะสม งานจะยังคงถูกบล็อกเป็นการปฏิเสธ

 

หมายเหตุ:การมอบหมายที่ถูกบล็อกใน "การปฏิเสธของลูกค้า" หรือ "ไม่สามารถเข้าถึงได้" จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติโดยแพลตฟอร์มหลังจาก 90 วัน. 

 

Which actions can I make after scheduling an appointment? If I click on "help" ฉันจะทำอะไรได้บ้างหลังจากทำการนัดหมายงานแล้ว ถ้าฉันคลิกที่ "ช่วย (help)"


1- "Unassign me" You can Unassign yourself from the photoshoot.  "ยกเลิกการมอบหมายฉัน (Unassign me)" คุณสามารถยกเลิกการมอบหมายงานตัวเอง ออกจากการถ่ายภาพ
2- "Media upload issue" If you face an issue when uploading the medias you can use this Smart Message. OCUS will be notified and will respond to you soon. "ปัญหาการอัปโหลดสื่อ (Media upload issue)" หากคุณประสบปัญหาเมื่ออัปโหลดสื่องงาน คุณสามารถใช้ข้อความอัจฉริยะหรือ Smart Messgae นี้ได้ ทีมงาน OCUS จะได้รับแจ้งและจะตอบกลับคุณในไม่ช้า

3-"Assignment needs to be rescheduled due to the on site contact" If the on site contact wants to reschedule the appointment, you can use this Smart Message and put the new date on. If the postponement is less than 24h before the appointment, a box will be available and you can ask for cancellation fees. "งานต้องถูกนัดหมายใหม่เนื่องจากผู้ติดต่อหน้าไซด์งาน (Assignment needs to be rescheduled due to the on site contact)" หากผู้ติดต่อหน้าไซด์งานต้องการกำหนดเวลาการนัดหมายใหม่ คุณสามารถใช้ข้อความอัจฉริยะ(Smart Messages) นี้และใส่วันที่ใหม่ได้  หากมีการเลื่อนนัด 24 ชั่วโมงก่อนการนัดหมาย จะมีกล่องให้บริการและคุณสามารถขอค่าธรรมเนียมการยกเลิกได้

4- "On site contact refused the assignment" You can choose between all the option the appropriate one. The assignment will remain blocked into a refusal. If the refusal is less than 24h before the appointment, a box will be available and you can ask for cancellation fees. "ผู้ติดต่อในสถานที่ปฏิเสธงาน (On site contact refused the assignment)" คุณสามารถเลือกเหตุผลที่เหมาะสมจากตัวเลือก งานจะยังคงถูกบล็อกเป็นการปฏิเสธ หากมีการปฏิเสธภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการนัดหมาย จะมีกล่องบริการและคุณสามารถขอเคลมค่าธรรมเนียมการยกเลิกได้

 

Which actions can I make if I click on "change appointment date?ฉันจะทำอะไรได้บ้างหลังจากกด "เปลี่ยนวันนัดหมาย (change appointment)"

 

1- "I am not available on that date" If you are not available anymore you can contact the on site contact and schedule a new date. Then choose this smart message to change the date of the photoshoot. "ฉันไม่ว่างในวันนั้น ("I am not available on that date")" ถ้าคุณไม่ว่าง คุณสามารถติดต่อที่หน้าไซด์งานและกำหนดวันใหม่ได้ จากนั้นเลือกข้อความอัจฉริยะ (Smart Message) นี้เพื่อเปลี่ยนวันที่ของการถ่ายภาพ

2-"Assignment needs to be rescheduled due to the on site contact" If the on site contact wants to reschedule the appointment, you can use this Smart Message and put the new date on. If the the postponement is less than 24h before the appointment, a box will be available and you can ask for cancellation fees.“การมอบหมายงานจะต้องมีการกำหนดเวลาใหม่ เนื่องจากการติดต่อในสถานที่” (Assignment needs to be rescheduled due to the on site contact)" หากผู้ติดต่อในสถานที่หรือหน้าไซด์งานต้องการกำหนดเวลาการนัดหมายใหม่ คุณสามารถใช้ข้อความอัจฉริยะ(Smart Message)นี้และใส่วันที่ใหม่ได้ หากการเลื่อน 24 ชั่วโมงก่อนการนัดหมาย จะมีกล่องให้บริการและคุณสามารถขอเคลมค่าธรรมเนียมการยกเลิกได้

 

What is set a reminder? อะไรคือการตั้งเตือน (set a reminder)

When trying to schedule a photoshoot you can face situations in which you can't set the appointment because the on site contact doesn't know when he will be available. You can now set a reminder to call him later. We invite you to read our article "NEW Feature! You can now set a reminder on a photoshoot page", to know how to use it. You have the possibility to set a reminder and put a Smart Message at the same time.
เมื่อพยายามกำหนดเวลาถ่ายภาพ คุณอาจเผชิญกับสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถนัดหมายได้ เนื่องจากผู้ติดต่อในสถานที่หรือหน้าไซด์งานไม่ทราบว่าเขาจะว่างเมื่อใด ตอนนี้คุณสามารถตั้งค่าการเตือนให้โทรหาเขาในภายหลัง เราขอเชิญคุณอ่านบทความ "คุณลักษณะใหม่! ขณะนี้คุณสามารถตั้งค่าการเตือนความจำในหน้างานถ่ายภาพได้ NEW Feature! You can now set a reminder on a photoshoot page" เพื่อเรียนรู้วิธีใช้งาน คุณสามารถตั้งค่าการเตือนความจำและใส่ข้อความอัจฉริยะ (Smart Message)ได้ในเวลาเดียวกัน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
8 จาก 48 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น

บทความในส่วนนี้