New : How do I edit my profile information and add new skills? ใหม่ : ฉันจะแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์และเพิ่มทักษะ Skill ใหม่ๆได้อย่างไร

 

You just received new equipment and you would like to add it on your profile? Or else you would like to add some new skills, to improve your portfolio or to modify your personal information? It is now possible in a simple click ! คุณเพิ่งได้อุปกรณ์ใหม่มาและต้องการเพิ่มลงในโปรไฟล์ของคุณใช่หรือไม่? คุณต้องการเพิ่มทักษะใหม่ๆ เพิ่ม/ปรับปรุงผลงานของคุณ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ? สามารถทำได้ง่ายๆ แค่คลิก !

 

Indeed, you can change your profile information (name, first name, address, biography, portfolio, spoken languages, your equipment) and modify your skills. อันที่จริง คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ (ชื่อ, ที่อยู่, ชีวประวัติ, แฟ้มผลงาน, ภาษาพูด, อุปกรณ์ของคุณ) และปรับเปลี่ยนทักษะ

 

To do this :  ทำได้โดย

 

  • log in to your dashboard เข้าสู่ระบบหน้าแดชบอร์ดของคุณ
  • go to the “profile “ tab  ไปที่แท็บ " profile โปรไฟล์"
  • modify the information of your choice (your name, firstname, phone number, address, biography, portfolio, spoken languages, your equipment and your skills)  แก้ไขข้อมูลที่คุณเลือก (ชื่อของคุณ, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่, ประวัติ, ผลงาน, ภาษาพูด, อุปกรณ์และทักษะของคุณ)
  • click on “update”. คลิกที่ "อัปเดต"

 

When you add a new skill, don’t forget to update your portfolio (Instagram, Facebook account, blog…), this will allow us to evaluate your skills and to contact you if needed for new photo reports. เมื่อคุณมีทักษะใหม่ๆเพิ่มเติม อย่าลืมอัปเดตพอร์ตโฟลิโอของคุณ (Instagram, บัญชี Facebook, blog…) สิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถประเมินทักษะของคุณ และเราจะติดต่อหาคุณเมื่อมีงานใหม่ๆ เข้ามา

 

Article_1_Thai.PNG

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
25 จาก 45 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น

บทความในส่วนนี้