เอกสารทางกฎหมายที่ต้องใช้

ในฐานะช่างภาพหรือช่างวิดีโอที่ลงทะเบียนกับ OCUS คุณจะต้องจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายบางอย่างที่อาจแตกต่างกันไปตามประเทศที่คุณอาศัยอยู่สถานะการทำงานของคุณอาจแตกต่างกันไปตามประเทศที่อาศัยอยู่นั้นด้วย

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบดูว่าเอกสารที่ให้มาทั้งหมดนั้นยังคงใช้ได้ตามกฎหมายในช่วงระยะเวลาที่คุณตั้งใจจะทำงานกับ OCUS หรือไม่

สำหรับช่างภาพหรือช่างวิดีโอที่อาศัยอยู่ในประเทศใดๆ ยกเว้นสหรัฐอเมริกาหรือฝรั่งเศส โปรดดูหัวข้อแรกของบทความนี้

สำหรับช่างภาพหรือช่างวิดีโอที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา โปรดดูหัวข้อที่สองของบทความนี้

คุณอาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสหรือไม่ในกรณีดังกล่าว โปรดดูบทความในศูนย์ช่วยเหลือที่เป็นภาษาฝรั่งเศส

 

1. เอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการลงทะเบียนในทุกประเทศ ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส

ประเทศที่ทำงานของคุณคือประเทศบ้านเกิดของคุณ

หากต้องการทำงานกับ OCUS โปรดจัดเตรียม

  • เอกสารประจำตัวที่ทางราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
  • เอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งพิสูจน์ได้ว่าธุรกิจของคุณได้รับการจดทะเบียนด้วยทะเบียนการค้า/พาณิชย์ในระดับท้องถิ่น

 

ประเทศที่ทำงานของคุณเป็นคนละที่กับประเทศบ้านเกิดของคุณ

หากต้องการทำงานกับ OCUS โปรดจัดเตรียม

  • เอกสารประจำตัวที่ทางราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
  • ใบอนุญาตพำนักอาศัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  • ใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  • เอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งพิสูจน์ได้ว่าธุรกิจของคุณได้รับการจดทะเบียนในระดับประเทศด้วยทะเบียนการค้า/พาณิชย์ในพื้นที่นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศบ้านเกิดของคุณหรือประเทศที่คุณพำนักอาศัย

 

2. เอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นต้องใช้สำหรับช่างภาพและช่างวิดีโอที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

หากต้องการทำงานกับ OCUS โปรดจัดเตรียม

  • เอกสารประจำตัวที่ใช้ได้ตามกฎหมาย เช่น ใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง
  • แบบฟอร์ม W-9 ที่กรอกแล้ว 
  • เอกสารที่พิสูจน์ได้ว่าธุรกิจของคุณได้รับการจดทะเบียนในระดับรัฐ
  • หมายเลข IRS ที่เป็นหมายเลขที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
43 จาก 83 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น

บทความในส่วนนี้